Site Loader
Rock Street, San Francisco

Sai l?m ph? bi?n v?i nhi?u ng??i c?t bao quy ??u?Nhi?u ng??i ngh? c?t da quy ??u có th? tr? xu?t tinh s?m ho?c kéo dài th?i gian quan h? tình d?c; không c?t da quy ??u s? “nh?t” d??ng v?t không l?n lên ???c; b? vô sinh sau này; gây v??ng víu trong quan h? v? ch?ng…N?u bao quy ??u không h?p thì quy?t ??nh c?t hay không c?n ph?i th?t s? cân nh?c. M?t s? ý ki?n cho r?ng c?t da quy ??u làm gi?m t? l? nhi?m trùng ni?u ho?c gi?m t? l? ung th? d??ng v?t. Th?t ra khi nam gi?i kéo ???c da quy ??u ?? v? sinh s?ch s? m?i ngày thì không nh?t thi?t ph?i c?t. Ngoài ra khi quy?t ??nh c?t da quy ??u, ng??i b?nh c?n ph?i ???c tham v?n r?t k? ?? chu?n b? tâm lý nh? ?au, các bi?n ch?ng có th? g?p, c?m giác khó ch?u vùng quy ??u trong giai ?o?n ??u sau c?t, d??ng v?t nhìn th?y “l?” so v?i lúc tr??c c?t..

.Sau c?t da quy ??u bao lâu thì nam gi?i có th? sinh ho?t ho?c g?n g?i v? ch?ng?Thông th??ng sau c?t da quy ??u 2-3 tu?n thì m?i sinh ho?t có th? tr? v? bình th??ng. Tuy nhiên ?ây là vùng kín, nh?y c?m, các t? ch?c d??i da l?ng l?o nên n?u ch?m sóc không t?t d? gây viêm nhi?m, phù n?, v?t th??ng ch?m lành.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ng??i c?t da quy ??u nên tái khám theo l?ch h?n và tuân th? h??ng d?n c?a bác s? tr??c khi có nh?ng quy?t ??nh.Công d?ng c?a da quy ??u là gì?Th?t ra da quy ??u không “th?a”. Da quy ??u có m?t s? ch?c n?ng quan tr?ng nh? giúp che ch?, b?o v? cho quy ??u v?n là ph?n khá nh?y c?m kh?i nh?ng “va ch?m” trong lúc sinh ho?t th??ng ngày, tránh cho nam gi?i có c?m giác khó ch?u. Bao quy ??u còn là v?t li?u t? thân r?t quý trong tr??ng h?p nam gi?i c?n ghép da, ho?c t?o hình ni?u ??o…

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out