Site Loader

representerade bokstaven och ljudet “l” för Platonmjukhet. Dock vid slutet av “Cratylus”hade han medgett att vissa sociala konventioner också var inblandade och attdet fanns fel i tanken att fonem hade individuella betydelser. (2) Aristoteles ägnadesin tid åt logiska problem, kategorier och meningsskapande.

Han delade allt ikategorier av arter och släkt. Han trodde att betydelsen av ett predikatetablerades genom en abstraktion av likheterna mellan olika enskilda saker. De stoiska filosoferna representerar också en viktig del ispråkdisciplinerna. De analyserade grammatiken, det vi nu kallar försubstantiv, verb, appellativer, konjunktioner och även artiklar. De utveckladeen sofistikerad doktrin om den så kallade “lékton” associerad med varje teckeni ett språk, men som skiljer sig från både tecknet själv och det som detrefererar till. Denna lékton var betydelsen (eller förnimmelsen) av varje term.Léktonen i en mening är vad vi nu skulle kalla sin sats. Endast satser betraktadessom “sanningsbärare” eller “sannings-fordon” (dvs de kundekallas sanna eller falska) medan meningarna helt enkelt var deras uttrycksmedier.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Olika lektá (pl. av lékton) kan också uttrycka saker förutom satser, såsom kommandon,frågor och utrop. (3) Lingvistisk filosofi har sitt ursprung i den tidigamedeltida indiska filosofin. Den föddes med debatten mellan “materialistiska”Mimamsa-skolan ledd av Kum?rila Bha??a och Prabh?kara, med konventionellaåsikter.

De hävdade en separation av språklig prestation och mening medan denholistiska (spho?a) skolan ledd av Bhart?hari och Ma??ana Mi?ra belyste faktumetatt fonetiska uttrycket och innebörden är odelbara. Medeltida filosofer var mycket intresserade av språkenssubtiliteter och dess användning. För många skolastiker provocerades dettaintresse av behovet att översätta grekiska texter till latinska. Det fannsflera anmärkningsvärda språk filosofer under medeltiden. Enligt Peter King,trots att det har bestridits, förutspådde Peter Abelard de moderna idéerna avmening och referens.

(4) Också William of Occams Summa Logicae framlade ett avde första seriösa förslagen om kodifiering av ett mentalspråk. Skolastikerna i den medeltida perioden, som Occam och JohnDuns Scotus, ansåg logik att vara en scientia sermocinalis (språkvetenskap).Resultatet av deras studier var en elaborerin kring språk-filosofiska begreppvars komplexitet och subtilitet har bara uppskattats. Många av de mestintressanta problemen med den moderna språkfilosofin förutspåddes av medeltidatänkare. Fenomenet vaghet och tvetydighet analyserades intensivt, och dettaledde till ett ökande intresse för problem med anknytning till användningen avsynkategoriska ord som “och” “eller” “inte”,”om” och “alla”. Studien av kategoriska ord (eller termer)och deras egenskaper utvecklades också väldigt detaljerat. En av de viktigasteutvecklingarna av skolastikerna i detta område var doktrinen suppositio.

 Suppositio av en term är den tolkning som gesav den i ett specifikt sammanhang. Det kan vara korrekt eller felaktigt (somnär det används i metafor, metonymier och andra talförhållanden). En riktigsuppositio kan i sin tur antingen vara formell eller materiell, eftersom denhänvisar till sin normala icke-språkliga referent (som i “Charles är enman”) eller till sig själv som en språklig enhet (som i”Charles” fem bokstäver). Ett sådant klassificeringsschema ärföregångaren till moderna skillnader mellan språk och metaspråk. (5)

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out