Site Loader
Rock Street, San Francisco

Peygamber efendimizindamad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.

Ali, sabah namaz?n? k?lmak içingitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehitedildi.Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas?Ebu Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ebu Talip’in en küçük o?ludur.Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk imanedenlerdendi. ?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamberefendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u a??rl?k kazanan fikirdi. Hz Ali’ninhicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur. ?MAM AL? ALLAHINASLANIYDIMekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmayaba?lay?nca, hatta Hz.

Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler.Bunun üzerine hicret karar? alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmakamac?yla yata??na Ali’yi yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikastplanlar?n?n akim kalmas?yla Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?maile Kuba’da Hz Peygambere yeti?ti. Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli veMedineliler aras?nda yap?lan karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yikendisine karde? seçti. Hicretin ikinci y?l?n?n son ay?nda Hz.

Muhammed’in k?z?Fat?ma ile evlendi. Bu evlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep veÜmmü Külsüm ad?nda çocuklar? oldu. Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzerehemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?lardayaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar gösterdi ve peygamberimizi kahramancasavundu.

Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? ve seferinzaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibi oldu.?mamAli, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? da o yazd?.Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.HAL?FEL?K ATE?TEN B?RGÖMLEK OLDUHz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzerihizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusundatoplanan ensar ve muhacirler Hz.

Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz. Ali ilk üçhalifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’yibekleyen en önemli konu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katilyoktu. Say?lar? binleri bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’diyorlard?.

Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi.

Bu sava?ta heriki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.Hz. Ali, Kufe’de sabah namaz?nda Haricilerden Abdurrahman?bni Mülcem’in suikast? sonucu m. 23 Ocak 661’de ?ehit edildi.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out