Site Loader

  Nov?ane transakcije putem Interneta Ibrahim Hrusti?, Fakultet informacijskih tehnologija Sažetak— U današnjem svijetu gdje skoro svakodoma?instvo ima konekciju na internet, gdje novac predstavlja osnovno sredstvopla?anja i gdje se iz dana u dan tempo života sve više ubrzava, nov?anetransakcije putem interneta predstavljaju veliku prekretnicu i poboljšanjegledano sa aspekta vremena. U narednom ?lanku ?e biti predstavljene neke zanimljiveinformacije i ?injenice koje se ti?u kretanja nov?anih tokova putem najve?esvjetske mreže – Interneta.  Klju?ne rije?i—Internet, novac, nov?anitokovi, nov?ane transakcije I.    Uvod p LA?ANJE puteminterneta predstavlja na?in pla?anja robe ili usluga elektronskim putem,umjesto koriš?enja gotovine ili ?ekova, li?no ili poštom. Danas, kad je svijetušao u jedan veoma turbulentnan period, gdje svaka protra?ena sekunda zna?iizgubljen novac, pla?anje roba i usluga preko Interneta predstavlja veliku prekretnicukad je ušteda vremena u pitanju.

Kupovinom preko Interneta se, tako?er,zna?ajno reduciraju redovi ?ekanja na šalterima u banci, manje je redova  na kasama tržnih centara i sl. Me?utim, kad jeova vrsta kupovine u pitanju, mnogi još uvijek imaju odre?enih upitnika iznadsvojih glava, pogotovo kad je rije? o sigurnosti, povjerljivosti ili kra?iidentiteta. Ipak, da bi se kupovalo na Internetu, potrebno je poznavati osnovnekoncepte sigurnosti i pravila o zaštiti li?nih podataka o ?emu ?e biti detaljnijepisano u nastavku teksta. Tako?er, potrebno je napomenuti da u tekstu kojislijedi ?e biti rije? i o Paypal servisu, najpoznatijem i najsigurnijem mrežnomservisu za pla?anje koji je dostupan gotovo svakoj osobi na kugli zemaljskoj.Baš zbog ?injenice da su nov?ane transakcije putem Interneta postale aktuelne uposljednjih desetak godina, najviše ih koristi omladina, jer je omladina takoja se najlakše navikava i prihva?a promjene, što pokazuju objavljenirezultati istraživanja koje su proveli ljudi zaposleni u glavnoj australskojbanci za rezerve Reserve Bank of Australia1: Slika 1: Pla?anje preko mobilnihure?aja po starosnoj dobi ljudi                Najzastupljenijiu online pla?anjima preko mobilnih ure?aja su ljudi koji spadaju u dob izme?u18 i 29 godina, dok generalno pla?anja na internetu su najviše zastupljena me?uljudima od 18 do 49 godina, što se može vidjeti na narednoj slici preuzetoj saistog izvora.  Slika 2: Ukupno online pla?anja postarosnim grupama  II.    Sigurnost transakcijaGlavni problem i dilema oko Internet pla?anja za ljude koji inisu baš najbolje upu?eni u to predstavlja sigurnost.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Svakako da za svakog kone zna osnove kad je u pitanju ova vrsta pla?anja postoji opravdan strah odkra?e podataka, novca i sl. Me?utim, da biste bili sigurni u to što radite kadsu u pitanju transakcije koje se vežu s vašim bankovnim ra?unima, trebali bistese oslanjati na par osnovnih preporuka, kao što su: 1.      Obavezno koristite HTTPS protokol:  Slika 3: HTTPS protokol2.      Transakcije vršite na provjerenim stranicama kao što suPaypal, Payoneer, Skrill,..

23.      Obavezno provjeriti da li URL sadrži neko krivo slovo,jer bi to moglo biti lažno predstavljanje i kra?a podataka (phishing).4.      Ne spremajte lozinke i podatke o vašim bankovnimkarticama na ra?unaru.5.      Ne koristite ure?aje koji nisu vaši za vršenje onlinetransakcija.

 III.    PayPalPayPal predstavlja sigurnu vrstu pla?anja na mreži. Uslugaomogu?ava svakom korisniku da plati na bilo koji na?in, uklju?uju?i i kreditnekartice, bankovne ra?une, bez razmjene finansijskih informacija. PayPal-ovpristup seodnosi prvenstveno na to da sve zbog ?ega bi ?ovjek morao napustiti ku?u naInternetu ima „nadohvat ruke”. To podrazumijeva chat sa drugim osobama, onlinekupovinu, online kockanje i kla?enje i sl. bez ograni?enja stvarnog života.Tako?er, vrlo je lako prona?i razli?ite informacije i sadržaje koje ?ovjekazanimaju u datom trenutku.

Tako?er, PayPal predstavlja „digitalninov?anik”, jer kad putem njihovog servisa povežete svoj bankovni ra?un, vi tajnovac imate online, te se fakti?ki on nalazi u vašem „digitalnom nov?aniku”. USjedinjenim Ameri?kim državama, prema statisti?kim podacima, od svih mobilnihkorisnika online pla?anja, PayPal je ubjedljivo najzastupljeniji sa visokih 79%, te je daleko iza sebe ostavio druge gigante poput Google Wallet-a, Groupon-ai dr., što se može vidjeti na narednoj slici3.  Slika 4: Digitalni nov?anicikorisnika  mobilnog pla?anja na podru?ju SAD Na narednoj slici se može vidjeti kako PayPal funckioniše.  Slika 5: PayPal  Dakle, PayPal-ova virtuelna banka je na vrhu hijerarhije. Kadkupac odlu?i nešto kupiti preko Interneta, prijavljuje se na svoj PayPalnov?anik preko PayPal Login forme, gdje njegov digitalni nov?anik pristupastvarnom bankovnom ra?unu u banci na koji je povezan. Nakon što kupac obavitransakciju, novac ide u PayPal-ovu virtuelnu banku koja ga potom proslijedi nara?un prodava?a koji se nalazi u nekoj stvarnoj banci, te prodava? raspolaže satim novcem.

Tad prodava? može kupljeni proizvod isporu?iti. Prodava? u svakomtrenutku može biti ujedno i kupac, a i kupac u svakom trenutku može bitiprodava?. IV.

    Zaklju?ak Broj korisnika nov?anihtransakcija na Internetu iz dana u dan se pove?ava, ?itav svijet se veoma brzodigitalizuje, prihva?aju se nove tehnologije i svi se vode ?uvenom izrekom„vrijeme je novac”. Zbog ?estog ?ekanja u bankama, ali i na kasama u tržnimcentrima, provo?enje online transakcija se doista ?ini pravim rješenjem zanavedene probleme. Tako?er, kad je rije? i o nedostupnosti odre?enog tržištazbog geografskih barijera, online transakcije su tu da preko Interneta imatepristup cijelom tržištu, ?ak i onom na drugom kraju svijeta. Samim tim,kretanje nov?anih tokova putem mreže se ?ini jako prakti?no, primamljivo isamim tim vrlo korisno.  Reference  1     https://www.

rba.gov.au/publications/consultations/201106-strategic-review-innovation/results/online-newer-payment-methods.html     27.1.

2018.2     https://www.searchenginejournal.com/top-12-alternatives-paypal/27.01.2018.  3     https://www.

statista.com/chart/2534/mobile-payment-usage-in-the-us/ 27.01.2018.           

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out