Site Loader
Rock Street, San Francisco

 

Nov?ane transakcije putem Interneta

Ibrahim Hrusti?, Fakultet informacijskih tehnologija

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sažetak— U današnjem svijetu gdje skoro svako
doma?instvo ima konekciju na internet, gdje novac predstavlja osnovno sredstvo
pla?anja i gdje se iz dana u dan tempo života sve više ubrzava, nov?ane
transakcije putem interneta predstavljaju veliku prekretnicu i poboljšanje
gledano sa aspekta vremena. U narednom ?lanku ?e biti predstavljene neke zanimljive
informacije i ?injenice koje se ti?u kretanja nov?anih tokova putem najve?e
svjetske mreže – Interneta.

 

Klju?ne rije?i—Internet, novac, nov?ani
tokovi, nov?ane transakcije

 

I.    
Uvod

p

LA?ANJE putem
interneta predstavlja na?in pla?anja robe ili usluga elektronskim putem,
umjesto koriš?enja gotovine ili ?ekova, li?no ili poštom. Danas, kad je svijet
ušao u jedan veoma turbulentnan period, gdje svaka protra?ena sekunda zna?i
izgubljen novac, pla?anje roba i usluga preko Interneta predstavlja veliku prekretnicu
kad je ušteda vremena u pitanju. Kupovinom preko Interneta se, tako?er,
zna?ajno reduciraju redovi ?ekanja na šalterima u banci, manje je redova  na kasama tržnih centara i sl. Me?utim, kad je
ova vrsta kupovine u pitanju, mnogi još uvijek imaju odre?enih upitnika iznad
svojih glava, pogotovo kad je rije? o sigurnosti, povjerljivosti ili kra?i
identiteta. Ipak, da bi se kupovalo na Internetu, potrebno je poznavati osnovne
koncepte sigurnosti i pravila o zaštiti li?nih podataka o ?emu ?e biti detaljnije
pisano u nastavku teksta. Tako?er, potrebno je napomenuti da u tekstu koji
slijedi ?e biti rije? i o Paypal servisu, najpoznatijem i najsigurnijem mrežnom
servisu za pla?anje koji je dostupan gotovo svakoj osobi na kugli zemaljskoj.
Baš zbog ?injenice da su nov?ane transakcije putem Interneta postale aktuelne u
posljednjih desetak godina, najviše ih koristi omladina, jer je omladina ta
koja se najlakše navikava i prihva?a promjene, što pokazuju objavljeni
rezultati istraživanja koje su proveli ljudi zaposleni u glavnoj australskoj
banci za rezerve Reserve Bank of Australia1:

Slika 1: Pla?anje preko mobilnih
ure?aja po starosnoj dobi ljudi

                Najzastupljeniji
u online pla?anjima preko mobilnih ure?aja su ljudi koji spadaju u dob izme?u
18 i 29 godina, dok generalno pla?anja na internetu su najviše zastupljena me?u
ljudima od 18 do 49 godina, što se može vidjeti na narednoj slici preuzetoj sa
istog izvora.

 

Slika 2: Ukupno online pla?anja po
starosnim grupama

 

 

II.    
Sigurnost transakcija

Glavni problem i dilema oko Internet pla?anja za ljude koji i
nisu baš najbolje upu?eni u to predstavlja sigurnost. Svakako da za svakog ko
ne zna osnove kad je u pitanju ova vrsta pla?anja postoji opravdan strah od
kra?e podataka, novca i sl. Me?utim, da biste bili sigurni u to što radite kad
su u pitanju transakcije koje se vežu s vašim bankovnim ra?unima, trebali biste
se oslanjati na par osnovnih preporuka, kao što su:

 

1.      
Obavezno koristite HTTPS protokol:

 

Slika 3: HTTPS protokol

2.      
Transakcije vršite na provjerenim stranicama kao što su
Paypal, Payoneer, Skrill,.. 2

3.      
Obavezno provjeriti da li URL sadrži neko krivo slovo,
jer bi to moglo biti lažno predstavljanje i kra?a podataka (phishing).

4.      
Ne spremajte lozinke i podatke o vašim bankovnim
karticama na ra?unaru.

5.      
Ne koristite ure?aje koji nisu vaši za vršenje online
transakcija.

 

III.    
PayPal

PayPal predstavlja sigurnu vrstu pla?anja na mreži. Usluga
omogu?ava svakom korisniku da plati na bilo koji na?in, uklju?uju?i i kreditne
kartice, bankovne ra?une, bez razmjene finansijskih informacija. PayPal-ov
pristup se
odnosi prvenstveno na to da sve zbog ?ega bi ?ovjek morao napustiti ku?u na
Internetu ima „nadohvat ruke”. To podrazumijeva chat sa drugim osobama, online
kupovinu, online kockanje i kla?enje i sl. bez ograni?enja stvarnog života.
Tako?er, vrlo je lako prona?i razli?ite informacije i sadržaje koje ?ovjeka
zanimaju u datom trenutku. Tako?er, PayPal predstavlja „digitalni
nov?anik”, jer kad putem njihovog servisa povežete svoj bankovni ra?un, vi taj
novac imate online, te se fakti?ki on nalazi u vašem „digitalnom nov?aniku”. U
Sjedinjenim Ameri?kim državama, prema statisti?kim podacima, od svih mobilnih
korisnika online pla?anja, PayPal je ubjedljivo najzastupljeniji sa visokih 79%
, te je daleko iza sebe ostavio druge gigante poput Google Wallet-a, Groupon-a
i dr., što se može vidjeti na narednoj slici3.

 

Slika 4: Digitalni nov?anici
korisnika  mobilnog pla?anja na podru?ju SAD

 

Na narednoj slici se može vidjeti kako PayPal funckioniše.

 

Slika 5: PayPal

 

 

Dakle, PayPal-ova virtuelna banka je na vrhu hijerarhije. Kad
kupac odlu?i nešto kupiti preko Interneta, prijavljuje se na svoj PayPal
nov?anik preko PayPal Login forme, gdje njegov digitalni nov?anik pristupa
stvarnom bankovnom ra?unu u banci na koji je povezan. Nakon što kupac obavi
transakciju, novac ide u PayPal-ovu virtuelnu banku koja ga potom proslijedi na
ra?un prodava?a koji se nalazi u nekoj stvarnoj banci, te prodava? raspolaže sa
tim novcem. Tad prodava? može kupljeni proizvod isporu?iti. Prodava? u svakom
trenutku može biti ujedno i kupac, a i kupac u svakom trenutku može biti
prodava?.

IV.    
Zaklju?ak

 

Broj korisnika nov?anih
transakcija na Internetu iz dana u dan se pove?ava, ?itav svijet se veoma brzo
digitalizuje, prihva?aju se nove tehnologije i svi se vode ?uvenom izrekom
„vrijeme je novac”. Zbog ?estog ?ekanja u bankama, ali i na kasama u tržnim
centrima, provo?enje online transakcija se doista ?ini pravim rješenjem za
navedene probleme. Tako?er, kad je rije? i o nedostupnosti odre?enog tržišta
zbog geografskih barijera, online transakcije su tu da preko Interneta imate
pristup cijelom tržištu, ?ak i onom na drugom kraju svijeta. Samim tim,
kretanje nov?anih tokova putem mreže se ?ini jako prakti?no, primamljivo i
samim tim vrlo korisno.

 

 

Reference

 

 

1     
https://www.rba.gov.au/publications/consultations/201106-strategic-review-innovation/results/online-newer-payment-methods.html     27.1.2018.

2     
https://www.searchenginejournal.com/top-12-alternatives-paypal/
27.01.2018.

 

3     
https://www.statista.com/chart/2534/mobile-payment-usage-in-the-us/ 27.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out