Site Loader
Rock Street, San Francisco

Niti jedna vrsta organizama ne sadrži dvije identi?ne jedinke. Usporedite dvije jedinke jedne vrste teizložite njihove genome (svi nasljedni podaci jednog organizma) jedan dodrugog.

Primijetit ?ete da, u prosjeku, 60% ukupnog genoma jedinke dijele kaosli?nost pa se taj pojam ozna?ava kao baznigenom. Ostalih 40% sa?injava takozvani dopunskigenom koji je razlog me?usobnog razlikovanja jedinki. Zbrojite li postotke,dobivate pangenom, kompletan set gena koji se nalaze u jednom organizmu. Pangenom kao fenomen dozvoljava vrstama da ‘biraju’ iz?itave baze gena. Smatraju se pokreta?em razli?itosti u mikrobiološkom svijetute kao takvi omogu?avaju cirkuliranje velikog broja razli?itih gena.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 Biolozi koji izu?avaju evolucijske fenomeneteško objašnjavaju osnovni koncept pangenomazbog njegove specifi?nosti. Ukoliko bi novoste?eni gen bio dobar, o?ekivano je da ?e biti implementiran u ostatak jedinkivrste koje obitavaju na istom habitatu. U tom slu?aju, taj gen pridonosizajednici te omogu?ava stvaranje konkurentskeprednosti. S druge strane, ukoliko je novoste?eni gen loš, automatski bi se trebao eliminirati obzirom da ni na kojina?in ne pridonosi cjelokupnoj zajednici. Svi novoste?eni geni, prilikom migracije donovih jedinki, zavise od sredine u kojoj se jedinka na?e u datom momentuzaprimanja tog gena.

Ukoliko je gen koristan, ostaje. Ukoliko nije, eliminirase. Tako?er, o?ekuje se da individualne jedinkekoje obitavaju na istom podru?ju posjeduju isti ili veoma sli?an dopunski genom te da, prema tome, on imaopadaju?u vrijednost pri analizi faktora udaljenosti.Mnogi evolucijski biolozi, unato? svimnavedenim pretpostavkama, tek trebaju na?i konkretan odgovor na pitanje razlogapostojanja pangenoma.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out