Site Loader
Rock Street, San Francisco

Machiavelli
w „Ksi?ciu” zawar? porady dla w?adców i polityków, dzi?ki którym mog? osi?gn??
sukces. My?liciel uwa?a, ?e ?wiat pozostaje w równowadze. Jest mniej wi?cej
tyle samo szcz??cia i pecha, dobra i z?a. Dobro i z?o s? poruszaj? si? w czasie
i przestrzeni. Prezentuje on cykliczn? teori? historiozofii. Ka?dy rz?d pr?dzej
czy pó?niej upadnie, nawet najlepsze np. Imperium rzymskie. Dobry w?adca
powinien wiedzie? na jakim etapie jest jego kraj i powinien dostosowa? do tych
okoliczno?ci swoj? polityk?. W okresie rozwoju powinien przyspieszy? proces
zmian, jako pa?stwo powinni?my by? skromni, bo jeszcze nie jeste?my imperium. W
czasie najwy?szego stopnia rozwoju powinien sprawi?, ?e pa?stwo zostanie jak najd?u?ej
na tym etapie. Gdy pa?stwo d??y do upadku powinien trzyma? si? tego, co jest
mo?liwe. Mo?emy z tej sytuacji wysnu? dwa wnioski. Pierwszy, optymistyczny mówi
o tym, ?e nigdy nie jest tak ?le, by nie mog?o by? lepiej. Drugi z kolei jest
pesymistyczny i twierdzi, ?e nigdy nie jest tak dobrze, by nie mog?o by? gorzej.

Macchiaveli
dzieli zadania w?adcy na neccessitas i occasione. Neccesitas oznacza rzeczy,
które musimy zrobi?, a occasione – szanse, które mo?emy z?apa?. W?adca powinien
wiedzie?, ?e potrzeba(neccesitas) kieruje w wielu dziedzinach ?ycia
publicznego. Sytuacja polityczna jest zazwyczaj poza kontrol? w?adcy i ma on
ograniczone pole dzia?ania (ograniczona liczba opcji do wyboru). Musi stawi?
takim sytuacjom czo?a, jednak nie powinien walczy? przeciwko potrzebie, bo jest
to bezcelowe. Czasami w ?yciu w?adcy pojawiaj? szanse(okazje), które powinien
rozpozna?, z?apa? i wykorzysta? do swoich celów. Nie mo?e tutaj stchórzy?. Jest
to jedyna sytuacja, w której w?adca ma wp?yw na rzeczywisto??.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wed?ug
Macchiavellego nasze ?ycia s? kierowane przez fortun?(przeznaczenie, los, szcz??cie
– nie mo?emy ich kotrolowa?) i przez virtu (nasze cechy charakteru np. staranno??,
odwaga). Obie odpowiadaj? za 50% naszego ?ycia. W konkretnej sytuacji s? odwrotnie
proporcjonalne. W danej chwili mo?e dominowa? virtu albo fortuna.Ka?dy w?adca
powinien wzmacnia? swoj? virtu. Ka?dy w?adca powinien wiedzie?, ?e ludzie s?
?li, nie liczy? na ich moralno?? i by? przygotowanym na najgorsze.

W?adca
wed?ug Machiavellego powinien by? jak lew i lis w jednej osobie – odwa?ny i m?dry(przebieg?y).
Lepiej, ?eby w?adca wzbudza? strach ni? ?eby poddani go kochali. Strach jest
uczucie silniejszym i bardziej sta?ym ni? mi?o??. Nie powinien ich ca?kowicie
przerazi?. Powinien zrobi? to szybko. W?adca nie powinien by? hojny. Po pierwsze,
nie b?dzie móg? tego odebra?. Po drugie, ludzie b?d? chcieli wi?cej. W?adca nie
powinien nic dawa? ludziom dopóki nie b?dzie to absolutnie konieczne. Swoj? hojno??
powinien jak najbardziej wyd?u?y?. Wa?na jest propaganda. Nieistotne s? czyny
w?adcy, wa?ne jak jest postrzegany. W?adca nie powinien nigdy bra? na siebie winy.
Powinien znale?? koz?a ofiarnego takiego jak: wróg zewn?trzny, opozycja
polityczna, podwykonawcy/urz?dnicy, Bóg/natura/los. W?adca nigdy nie powinien
pope?nia? haniebnych czynów swoimi r?koma. ?atwiej zrzuci wtedy na kogo? win?.
Powinien za to  dotrzymywa? s?owa, chyba
?e nie jest to dla niego korzystne.

            Machiavelii wyró?nia? sfery
dzia?ania cz?owieka, które opiera?y si? na przeciwie?stwach np. moralno?? –
dobro i z?o; sztuka/kultura – pi?kno i brzydota; ekonomia – zysk i strata; polityka
– zwyci?stwo polityczne i pora?ka polityczna. W zwi?zku z tym nie mo?emy
ocenia? w?adców z punktu widzenia moralno??, gdy? jest to inna sfera dzia?ania
cz?owieka. Politycy i w?adcy mog? pope?nia? moralnie naganne czyny.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out