Site Loader
Rock Street, San Francisco

Machiavelliw „Ksi?ciu” zawar? porady dla w?adców i polityków, dzi?ki którym mog? osi?gn??sukces. My?liciel uwa?a, ?e ?wiat pozostaje w równowadze. Jest mniej wi?cejtyle samo szcz??cia i pecha, dobra i z?a. Dobro i z?o s? poruszaj? si? w czasiei przestrzeni. Prezentuje on cykliczn? teori? historiozofii. Ka?dy rz?d pr?dzejczy pó?niej upadnie, nawet najlepsze np.

Imperium rzymskie. Dobry w?adcapowinien wiedzie? na jakim etapie jest jego kraj i powinien dostosowa? do tychokoliczno?ci swoj? polityk?. W okresie rozwoju powinien przyspieszy? proceszmian, jako pa?stwo powinni?my by? skromni, bo jeszcze nie jeste?my imperium. Wczasie najwy?szego stopnia rozwoju powinien sprawi?, ?e pa?stwo zostanie jak najd?u?ejna tym etapie. Gdy pa?stwo d??y do upadku powinien trzyma? si? tego, co jestmo?liwe. Mo?emy z tej sytuacji wysnu? dwa wnioski.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Pierwszy, optymistyczny mówio tym, ?e nigdy nie jest tak ?le, by nie mog?o by? lepiej. Drugi z kolei jestpesymistyczny i twierdzi, ?e nigdy nie jest tak dobrze, by nie mog?o by? gorzej.Macchiavelidzieli zadania w?adcy na neccessitas i occasione. Neccesitas oznacza rzeczy,które musimy zrobi?, a occasione – szanse, które mo?emy z?apa?. W?adca powinienwiedzie?, ?e potrzeba(neccesitas) kieruje w wielu dziedzinach ?yciapublicznego. Sytuacja polityczna jest zazwyczaj poza kontrol? w?adcy i ma onograniczone pole dzia?ania (ograniczona liczba opcji do wyboru).

Musi stawi?takim sytuacjom czo?a, jednak nie powinien walczy? przeciwko potrzebie, bo jestto bezcelowe. Czasami w ?yciu w?adcy pojawiaj? szanse(okazje), które powinienrozpozna?, z?apa? i wykorzysta? do swoich celów. Nie mo?e tutaj stchórzy?. Jestto jedyna sytuacja, w której w?adca ma wp?yw na rzeczywisto??.Wed?ugMacchiavellego nasze ?ycia s? kierowane przez fortun?(przeznaczenie, los, szcz??cie– nie mo?emy ich kotrolowa?) i przez virtu (nasze cechy charakteru np. staranno??,odwaga).

Obie odpowiadaj? za 50% naszego ?ycia. W konkretnej sytuacji s? odwrotnieproporcjonalne. W danej chwili mo?e dominowa? virtu albo fortuna.Ka?dy w?adcapowinien wzmacnia? swoj? virtu. Ka?dy w?adca powinien wiedzie?, ?e ludzie s??li, nie liczy? na ich moralno?? i by? przygotowanym na najgorsze.

W?adcawed?ug Machiavellego powinien by? jak lew i lis w jednej osobie – odwa?ny i m?dry(przebieg?y).Lepiej, ?eby w?adca wzbudza? strach ni? ?eby poddani go kochali. Strach jestuczucie silniejszym i bardziej sta?ym ni? mi?o??. Nie powinien ich ca?kowicieprzerazi?. Powinien zrobi? to szybko.

W?adca nie powinien by? hojny. Po pierwsze,nie b?dzie móg? tego odebra?. Po drugie, ludzie b?d? chcieli wi?cej. W?adca niepowinien nic dawa? ludziom dopóki nie b?dzie to absolutnie konieczne. Swoj? hojno??powinien jak najbardziej wyd?u?y?.

Wa?na jest propaganda. Nieistotne s? czynyw?adcy, wa?ne jak jest postrzegany. W?adca nie powinien nigdy bra? na siebie winy.Powinien znale?? koz?a ofiarnego takiego jak: wróg zewn?trzny, opozycjapolityczna, podwykonawcy/urz?dnicy, Bóg/natura/los. W?adca nigdy nie powinienpope?nia? haniebnych czynów swoimi r?koma.

?atwiej zrzuci wtedy na kogo? win?.Powinien za to  dotrzymywa? s?owa, chyba?e nie jest to dla niego korzystne.            Machiavelii wyró?nia? sferydzia?ania cz?owieka, które opiera?y si? na przeciwie?stwach np. moralno?? –dobro i z?o; sztuka/kultura – pi?kno i brzydota; ekonomia – zysk i strata; polityka– zwyci?stwo polityczne i pora?ka polityczna.

W zwi?zku z tym nie mo?emyocenia? w?adców z punktu widzenia moralno??, gdy? jest to inna sfera dzia?aniacz?owieka. Politycy i w?adcy mog? pope?nia? moralnie naganne czyny.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out