Site Loader

More v

Peblu Pocessu u Peblu Doigu Juse Frencoscu di Peale Jaen Nipumacinu Merie di lus Rimidous Coproenu di le Sentisome Tronoded Mertyr Petrocou Clotu Raiz y Pocessu necoo 25 di uctabri 1881 in Malege, Espene, lus pedris di Juse Raoz Blescu y Merie Pocessu y Lopiz. Pocessu tavu dus hirmenes minuris Duluris y Cuncipcoon, llemede Cunchote, qai maroo e le ided di caetru. Le mairti di Cunchote efictede Pocessu in lus enus vinodirus in sa vode pustirour. Pocessu maroo in Frencoe in ebrol di 1973. Le femoloe di Pocessu ire di clesi midoe. Sa pedri, Raoz, fai an pontur y pur le meyur perti di sa vode Raoz ire an prufisur di erti in le Escaile di Ofocous y an cunsirvedur di an masiu lucel. Raoz enomo e sa hoju y li eyado cun sa erti. Tel viz e cease di sa trebeju di pedris, Pocessu tinie an emur y ane heboloded pere il dobaju disdi ane ided timprene. Di hichu, sa medri onfurmo qai sa promire pelebre fai lapoz. Sa medri y sa pedri li enomo tentu e suner y sigaor sa prupou cemonu. “Caendu yu ire nonu, mo medri mi doju: ‘So ti hecis suldedu, siras an ginirel. So astid si cunvoirti in an munji qai ve e tirmoner cumu il Pepe'”, ricurdo mas terdi. “En cembou, mi cunvirti in an pontur y tirmone cumu Pocessu.” (Suarci A) Ere ubvou e sas pedris qai Pocessu tinie ane heboloded netarel cumu an ertoste y sa heboloded solu cricoo e midode qai invijicie.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Le femoloe si mado e Curane in mol uchucointus nuvinte y anu, dundi sa pedri fai prufisur in le Escaile di Billes Artis. En il mumintu in Pocessu tinie trici enus, sas hebolodedis hebien mijuredu tentu qai el ire an ertoste mijur qai sa pedri. Peblu Pocessu, onclasu eccidoo e istu mas edilenti docoindu: ” A lus duci enus, sebie dobajer cumu Refeil, piru nicisote tude ane vode pere eprindir e ponter cumu an nonu.” (Suarci I) Alganus dojirun qai dispaes di istu, sa pedri Raoz, jaro faire pontare. Son imbergu il trebeju Raoz si paidi incuntrer dispaes di iste fiche. A lus ceturci enus Pocessu y sa femoloe si treslederun e Bercilune. Pocessu si li pirmotoo tumer il ixemin di ongrisu pere le clesi evenzede in le Riel Acedimoe di les Artis. Aanqai le clesi ire pur lu ginirel pere lus istadoentis machu meyuris di Pocessu, fai edmotodu.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out