Site Loader

Hyaluronik Asit Dolgu nedir?Hyaluronik asit,   insan vücudunda do?al olarak bulunan bir yap? ta??d?r. Kendi a??rl???n?n bin kat? kadar su tutma kapasitesine sahip olan bu molekül  ciltte, gözde, kemikte ve k?k?rdak dokuda mevcuttur. Bulundu?u bölgede su tutma; dolay?s?yla dokuyu nemlendirme ve kayganla?t?rma i?levlerini gerçekle?tirir.

Neden hyaluronik asit dolgu yap?lmal?d?r?Otuzlu ya?lardan itibaren hyaluronik asit yap?m? azald??? için cildimizin su tutma ve nem kapasitesinde azalma görülür. Azalan hyaluronik asitin etkileri ; yüzde olu?an ince ve derin k?r???kl?klar, yorgun bir ifade, elastikiyet kayb? ve deride sarkma olarak gözlemlenir. Hyaluronik asit dolgu enjeksiyonlar? sayesinde kolajen ve elastin üretimi desteklenerek cildin s?k?la?mas? sa?lan?rken deri demlendirilir , k?r???kl?k görünümü azal?r, istenen bölgelerde yeniden ?ekillendirme yap?l?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Hyaluronik asit dolgu uygulamas? hangi amaçlarla uygulan?r?Akne skarlar?n?n (izlerinin) tedavi edilmesiYüzdeki asimetrilerin düzeltilmesiElmac?k kemiklerinin belirginle?tirilmesiYüzdeki çökmeler ve k?r???kl?klar?n giderilmesiDudaklara ?ekil vermekYüz ovalinin düzeltilmesiHyaluronik asit dolgu uygulamas? nas?l yap?l?r?Her insan?n yüzünün anatomisi birbirinden farkl?l?k gösterir. Bu yüzden uygulama öncesinde doktor taraf?ndan de?erlendirme yap?l?r ve hyaluronik asit dolgu yap?lacak bölgeler tespit edilir. Yap?lacak bölgelere göre farkl? hyaluronik asit dolgu materyalleri mevcuttur. Bu materyaller yap?lacak derinlik, kal?c?l?k ve yumu?akl?k  bak?m?ndan farkl?l?k göstermektedir. Hyaluronik asit  dolgu fiyatlar? yap?lacak dolgu cinsine ve miktar?na göre de?erlendirilmektedir.

Hyaluronik asit dolgular?n kal?c?l?k süresi ne kadard?r?Hyaluronik asit dolgular?n kal?c?k süresi 12 ile 18 ay aras?nda farkl?l?k göstermektedir. Ki?inin ya??, metabolizma h?z?, beslenme ve ya?am tarz?, kullanmakta oldu?u ilaçlar, alm?? oldu?u tedaviler, uygulamalar aras?ndaki süre, uygulanan miktar,  hyaluronik asit dolgu i?leminin kal?c?l???n? etkileyen ba?l?ca etkenlerdir. Hyaluronik asit dolgu i?lemini düzenli aral?klarla yapt?rmak estetik görünümü korumak ad?na tavsiye edilmektedir. Hyaluronik asit dolgular?n yan etkisi var m?d?r?Çok nadir olarak hyaluronik asit allerjisi görülmekle birlikte , enjeksiyona ba?l? küçük çapl? morluklar ve ödem olu?abilir. Önlem olarak uygulamadan 3-5 gün öncesinde aspirin, kan suland?r?c?lar, a?r? kesici ve C vitamini al?m?n? kesmek gereklidir.Hyaluronik asit dolgu yapt?rmadan önce nelere dikkat edilmelidir?Uygulayan ki?inin deneyimli bir hekim olmas?, uygulaman?n muayenehane ya da klinik ortam?nda gerçekle?mesi ve kullan?lan ürünün kaliteli bir marka olmas? hyaluronik asit dolgu uygulamas?n?n ba?ar?s?n? kesinlikle etkileyen faktörlerdir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out