Site Loader
Rock Street, San Francisco

Devlete “katil” demi?ti, ?imdi devleti temsil edecek

A?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç yerine belirlenen 3 adaydan biri olan
Necati Polat, devleti “katil” olarak niteleyen bildiriye imza atm??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde görev süresi dolan Türk yarg?ç I??l
Karaka?’?n yerine 3 yeni aday belirlendi. Avrupa Konseyi’ne iletilen listede;
Prof. Necati Polat, Prof. Selami Kuran ve ö?retim görevlisi Selma Öztürk P?nar
yer ald?.

Liste D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Konseyi’ne bildirildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 3 adaydan birini seçecek.

Yeni yarg?ç belirlenene kadar Türkiye ad?na 2008’den beri A?HM’de bulunan I??l
Karaka? görevine devam edecek.

Bildiride imzas? var

AH?M’e aday gösterilen üç isimden biri olan 1963 Elaz?? do?umlu Necati
Polat, ODTÜ Uluslararas? ?li?kiler Bölümü ö?retim üyesi. Uluslararas? hukuk,
sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konular?nda uzman.

Polat, 2011 y?l?nda 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Dan??ma Kurulu üyeli?ine atanm??t?.

Polat’?n çok tart???lan “Bar?? için akademisyenler bildirisi”nde imzas?
bulunuyor.

Bildiride Türkiye’ye “katil” deniliyordu

PKK’l? teröristlerin Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre ve Silopi ilçelerinde
hendekler kazarak devlete kar?? gelmesi üzerine ba?layan operasyonlar s?ras?nda
kaleme al?nan “Bar?? için akademisyenler bildirisi”nde Türk devleti “katil”
olarak nitelendiriliyordu.

Türkiye’den 2225, yurt d???ndan 356 ki?inin imza koydu?u bildiriye imza
atan isimlerden 378’i Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilmi?ti.

FETÖ ve PKK çevreleri sevindi

Necati Polat’?n AH?M’e aday gösterilmesi, FETÖ ve PKK’l? kesimlerde heyecana
neden oldu. Bu kesimin gazete ve internet siteleri, Necati Polat’?n AH?M
üyeli?ine seçilmesinin kendileri aç?s?ndan bir avantaj olaca??n? gizlemediler.

FETÖ ve PKK çevrelerinin Türkiye’yi ?ikâyet ya?muruna tuttu?u A?HM’de devleti,
kendisine “katil” diyen bir ismin temsil edecek olmas? hatta Türkiye hakk?nda
“katil” hükmü verecek olmas? çok dü?ündürücü.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out