Site Loader
Rock Street, San Francisco

Devlete “katil” demi?ti, ?imdi devleti temsil edecekA?HM’de görev süresi dolan Türk yarg?ç yerine belirlenen 3 adaydan biri olanNecati Polat, devleti “katil” olarak niteleyen bildiriye imza atm??t?.Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde görev süresi dolan Türk yarg?ç I??lKaraka?’?n yerine 3 yeni aday belirlendi. Avrupa Konseyi’ne iletilen listede;Prof.

Necati Polat, Prof. Selami Kuran ve ö?retim görevlisi Selma Öztürk P?naryer ald?.Liste D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Konseyi’ne bildirildi.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 3 adaydan birini seçecek.Yeni yarg?ç belirlenene kadar Türkiye ad?na 2008’den beri A?HM’de bulunan I??lKaraka? görevine devam edecek.Bildiride imzas? varAH?M’e aday gösterilen üç isimden biri olan 1963 Elaz?? do?umlu NecatiPolat, ODTÜ Uluslararas? ?li?kiler Bölümü ö?retim üyesi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Uluslararas? hukuk,sosyal bilimler felsefesi ve siyaset teorisi konular?nda uzman.Polat, 2011 y?l?nda 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül taraf?ndan AtatürkKültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Dan??ma Kurulu üyeli?ine atanm??t?.Polat’?n çok tart???lan “Bar?? için akademisyenler bildirisi”nde imzas?bulunuyor.Bildiride Türkiye’ye “katil” deniliyorduPKK’l? teröristlerin Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre ve Silopi ilçelerindehendekler kazarak devlete kar?? gelmesi üzerine ba?layan operasyonlar s?ras?ndakaleme al?nan “Bar?? için akademisyenler bildirisi”nde Türk devleti “katil”olarak nitelendiriliyordu.Türkiye’den 2225, yurt d???ndan 356 ki?inin imza koydu?u bildiriye imzaatan isimlerden 378’i Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilmi?ti.

FETÖ ve PKK çevreleri sevindiNecati Polat’?n AH?M’e aday gösterilmesi, FETÖ ve PKK’l? kesimlerde heyecananeden oldu. Bu kesimin gazete ve internet siteleri, Necati Polat’?n AH?Müyeli?ine seçilmesinin kendileri aç?s?ndan bir avantaj olaca??n? gizlemediler.FETÖ ve PKK çevrelerinin Türkiye’yi ?ikâyet ya?muruna tuttu?u A?HM’de devleti,kendisine “katil” diyen bir ismin temsil edecek olmas? hatta Türkiye hakk?nda”katil” hükmü verecek olmas? çok dü?ündürücü.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out