Site Loader
Rock Street, San Francisco

M?s?r’?n seçilmi? ilkcumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? olmak istedi?iniaç?klad?. Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “VatanHikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmakistedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti.

M?s?r halk?ndan seçimlere yüksekkat?l?m bekledi?ini söyledi.Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilenemaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.YOLSUZLUK YAPANLARIENGELLEYECE??MSisi; ülkesine can?n? vermeye haz?r oldu?unu dile getirerek;koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n? belirtti. AbdulfettahSisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas?için müsaade vermeyece?ini belirtti.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?kaydetti: Verece?iniz oylarda tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hakedenden ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendigelece?inizi ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar? engelleme imkân?m bulunsaengellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk yapanlar?ncumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni yapaca??m. Sisi,Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n? söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncüdönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out