Site Loader
Rock Street, San Francisco

7.

1 Metoddiskussion Genom kvalitativa forskningsintervjuer har möjligheter för breda formuleringsmöjligheter skapats i intervjuerna, vilket gett ett brett material i analysen för mina transkriberingar. Intervjuerna har resulterat i många givande och intressanta samtal då alla respondenter hade lång erfarenhet av tematiska arbetssätt. Tidsramen för denna studie har varit begränsad, därför ansåg jag att det passande med endast intervjuer för undersökningen. Från början var det tänkt att göra deltagande observationer som ett komplement med intervjuerna men då tiden var avgränsad valde jag endast intervju som metod.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Deltagande observationer innebär att forskaren deltar under observationer. Funderingar kring intervjuer med elever uppkom även men i och med att tidsaspekten fullföljdes därför inte iden. Dock är jag nöjd med analysmaterialet eftersom att det upplevs som tillräckligt för att få reda på min frågeställning. Genom avgränsning för lärare endast inom grundskolan årskurs 1-6 samt val av snöbollsurval ökade trovärdigheten då samtliga respondenter var väl insatta i ett tematiskt synsätt. Då intervjuguiden skrevs om efter att den testats i en pilotstudie är detta ännu ett skäl för ökad trovärdighet för studien. Möjligheten för följdfrågor fanns på grund av den semistrukturerade intervjuformen vilket ökade materialet ytterligare. Studiematerialet bidrog till att få mer ingående förståelse för hur det går till vid både vid gemensam planering, tillvägagångssätt man använder sig av för undervisningen och för att få ta del av lärarnas upplevelser kring hur eleverna påverkats av arbetssättet.

Gällande tidsaspekten hade metoden kunnat bli mer utförlig med mer omfattande undersökningar. Trots gapet gällande elevers uppfattning kring arbetssättet är jag nöjd med vad den empiriska datainsamlingen gett mig eftersom jag har fått en ökad förståelse kring olika tillvägagångsätt för tematiskt arbete då jag ingående fått en inblick i hur praktiken upplevs av lärare. Detta ger mig motivation för min framtida yrkesroll som lärare då jag besitter mer kunskap för hur man går tillväga i praktiken.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out