Site Loader
Rock Street, San Francisco

3.7.3       
Temu Bual Berstruktur

 

 

Temu bual juga
diaplikasikan dan dianalisis secara sistematik oleh pengkaji. Sebenarnya, temu
bual adalah suatu teknik yang amat berkesan untuk meninjau persepsi seseorang
termasuk pemikiran, sikap, nilai dan pendapatnya. Melalui temu bual, pengkaji
memahami mengapa seseorang yang diperhatikan menunjukkan perlakuan tertentu.
Kejayaan sesuatu temu bual bergantung antara lain kepada kualiti soalan-soalan
yang ditujukan kepada sasaran yang dikaji. Secara umum, temu bual boleh
dibahagikan kepada tiga jenis iaitu temu bual berstruktur, tidak berstruktur
dan separa berstruktur. Daripada ketiga-tiga jenis temu bual tersebut, pengkaji
telah memilih temu bual  berstruktur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Pengkaji telah menemu
bual dengan guru pembimbing Pendidikan Jasmani. Bagi temu bual berstruktur
pula, pengkaji menganalisis dengan cara menemubual pengkaji pembimbing setelah
melaksanakan intervensi pengkaji untuk meninjau kemajuan responden dan juga
melihat keberkesanan penggunaan kad 4D yang dilaksanakan oleh pengkaji.
Pengkaji menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh guru pembimbing.
Jawapan yang diberikan oleh guru pembimbing akan di analisis secara
kesimpulannya.

 

 

 

 

3.8      Analisis
Data

 

 

Data yang diperolehi akan dianalisis
dengan menggunakan program Statistical Packages for the Social Science for
Windows (SPSS). Pada peringkat awal, statistic diskriptif mengenai latar
belakang responden dalam bentuk peratusan, frekuensi, purata, min, dan median.
Selepas itu, analisis One Way ANOVA bertujuan untuk mengetahui sama ada
terdapat perbezaan yang signifikan dalam keberkesanan kaedah 4D berdasarkan faktor
faktor tertentu.

 

3.9      Analisis
kebolehpercayaan

 

Analisis kebolehpercayaan merupakan
analisis yang penting untuk mengenalpasti sama ada data boleh dipercayai atau
tidak. Kebolehpercayaan dalam kajian ini ditentukan dengan menggunakan nilai
pekali alpha. Nilai pekali alpha yang maksimum ialah 1 dan sekiranya nilai
pekali alpha kurang dari 0.6, maka instrument yang digunakan dalam kajian
mempunyai kebolehpercayaan yang rendah.

 

 

 

 

3.10  Limitasi
Kajian

 

Kajian ini dijalankan di 3 buah sekolah
dan hanya seramai 60 orang responden akan dipilih. Ini mungkin tidak boleh
mewakili seluruh populasi. Responden yang dipilih itu mestilah terdiri daripada
murid-murid yang sedang belajar di sekolah dan hanya belajar di sekolah yang
dipilih sahaja. Ketepatan hasil kajian amat bergantung kepada kejujuran
responden dalam menjawab borang soal selidik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Abdul Rahman
Rashid. (1995). Kepentingan Alat Bantu
Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa, Jurnal Teknologi Pendidikan. Kuala
Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Berger, B. G.
& Tober, D. A. (2012). Physical
Activity and Quality Of Life : Key

Consideration
In Handbook Of Sports Psychology, (3rd ed.). Online library. pp 598-620.

 

Bompa., T. O.
(1994). Theory and Methodology Of
Training : The Key To Athletic

Performance (3rded.). Lows : Kendall/ Hunt Publishing Co.

 

Cholik, M. (1977).
Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan.
Jakarta,Projek

PerkembanganGuru
Sekolah Dasar.

 

Choong Lean Keow.
(2008). Falsafah dan pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur:

Kumpulan
Budiman Sdn Bhd

 

De Vries. (1995).
Pendidikan jasmani dan kesihatan-satu delima.
Kertas kerja Seminar 

Pendidikan
Jasmani dan Sukan menjelang tahun 2000. Universiti Pertanian Malaysia,Serdang. UPM

 

Hajijah, H.
(2008). Kaedah Mesra Warna (Dalam kalangan Murid Tingkatan Lima),

Kajian
dibentangkan pada Hari Profesionalisme SMK Majakir Papar.

 

Hii Yien Chin.
(2012). Meningkatkan Pembelajaran Sains
Murid-Murid Tahun Empat

Melalui Kawalan Kelas
Dengan Kaedah Sistem Ganjaran.
Seminar

Penyelidikan
Tindakan IPG KBL.

Hoe, Wee Eng.
(2009). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan (3rd ed.). Shah

Alam : Karisma
Publication Sdn Bhd.

 

Jumarni Syamsuddin, Kala, S. Siti Zulfa
Husain. (2013). Kawalan Kelas Melalui
Sistem

Merit.
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL.

 

Kartini Abdul Mutalib, Ahmad Shabudin
Yahaya Rosli Sahat, Badrul Hisham Alang

Osman. (2012). Menguasai Penyelidikan Tindakan : Untuk
PISMP dan DPLI

Institut Pendidikan Guru KPM, Kampus Ipoh. Perpustakaan Negara Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia, (1999). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala

Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia,. (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Pendidikan Jasmani Tahun 4. Putrajaya : Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

 

Mok
Soon Sang. (2003). Ilmu Pendidikan Untuk
KPLI (Sekolah Rendah). Selangor :

Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

 

Nelfianty Mohd Rasyid. (2011).
Sains Sukan Tingkatan 5. Putrajaya : Dewan Bahasa &

Pustaka.

 

Ngu Mee Kok. (2012). Meningkatkan Keberkesanan Kawalan Kelas Menggunakan

Kaedah Ganjaran dan Hukuman Untuk Murid-Murid Tahun 3. Seminar

Penyelidikan
Tindakan IPG KBL.

 

Rosdi Ramli. (2013). Kajian Masalah Disipilin Dalam Kalangan Murid Sekolah

Rendah.
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL.

 

 

Sabitha
Marican.(2009). Penyelidikan Sains
Sosial:Pendekatan Pragmatic (2nd ed.). Selangor: Edusystem
Sdn.Bhd.

 

Sheppard, J. & Young, W. (2006). Agility
Literature Review: Classifications,Training And Testing. Journal of Sport Sciences, 24 (9):919-932.

 

Teng Boon Tong.
(2001). Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan
Kesihatan.

Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn
Bhd.

 

  Zulkiflee Othman. (2002). Persepsi dan Sikap Pelajar Terhadap
Pengajaran dan

Pembelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di Sekolah. Diperoleh Ogos

16 2014.
Http://www.ep3.uum.edu.my.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out