Site Loader
Rock Street, San Francisco

3.

7.3       Temu Bual Berstruktur  Temu bual jugadiaplikasikan dan dianalisis secara sistematik oleh pengkaji. Sebenarnya, temubual adalah suatu teknik yang amat berkesan untuk meninjau persepsi seseorangtermasuk pemikiran, sikap, nilai dan pendapatnya. Melalui temu bual, pengkajimemahami mengapa seseorang yang diperhatikan menunjukkan perlakuan tertentu.Kejayaan sesuatu temu bual bergantung antara lain kepada kualiti soalan-soalanyang ditujukan kepada sasaran yang dikaji. Secara umum, temu bual bolehdibahagikan kepada tiga jenis iaitu temu bual berstruktur, tidak berstrukturdan separa berstruktur. Daripada ketiga-tiga jenis temu bual tersebut, pengkajitelah memilih temu bual  berstruktur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Pengkaji telah menemubual dengan guru pembimbing Pendidikan Jasmani. Bagi temu bual berstrukturpula, pengkaji menganalisis dengan cara menemubual pengkaji pembimbing setelahmelaksanakan intervensi pengkaji untuk meninjau kemajuan responden dan jugamelihat keberkesanan penggunaan kad 4D yang dilaksanakan oleh pengkaji.Pengkaji menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh guru pembimbing.Jawapan yang diberikan oleh guru pembimbing akan di analisis secarakesimpulannya.    3.8      AnalisisData  Data yang diperolehi akan dianalisisdengan menggunakan program Statistical Packages for the Social Science forWindows (SPSS). Pada peringkat awal, statistic diskriptif mengenai latarbelakang responden dalam bentuk peratusan, frekuensi, purata, min, dan median.

Selepas itu, analisis One Way ANOVA bertujuan untuk mengetahui sama adaterdapat perbezaan yang signifikan dalam keberkesanan kaedah 4D berdasarkan faktorfaktor tertentu.  3.9      Analisiskebolehpercayaan Analisis kebolehpercayaan merupakananalisis yang penting untuk mengenalpasti sama ada data boleh dipercayai atautidak.

Kebolehpercayaan dalam kajian ini ditentukan dengan menggunakan nilaipekali alpha. Nilai pekali alpha yang maksimum ialah 1 dan sekiranya nilaipekali alpha kurang dari 0.6, maka instrument yang digunakan dalam kajianmempunyai kebolehpercayaan yang rendah.

    3.10  LimitasiKajian Kajian ini dijalankan di 3 buah sekolahdan hanya seramai 60 orang responden akan dipilih. Ini mungkin tidak bolehmewakili seluruh populasi. Responden yang dipilih itu mestilah terdiri daripadamurid-murid yang sedang belajar di sekolah dan hanya belajar di sekolah yangdipilih sahaja. Ketepatan hasil kajian amat bergantung kepada kejujuranresponden dalam menjawab borang soal selidik.                BIBLIOGRAFI Abdul RahmanRashid.

(1995). Kepentingan Alat BantuMengajar Dalam Pengajaran Bahasa, Jurnal Teknologi Pendidikan. KualaLumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Berger, B. G.

& Tober, D. A. (2012). PhysicalActivity and Quality Of Life : Key ConsiderationIn Handbook Of Sports Psychology, (3rd ed.). Online library.

pp 598-620. Bompa., T. O.

(1994). Theory and Methodology OfTraining : The Key To Athletic Performance (3rded.).

Lows : Kendall/ Hunt Publishing Co. Cholik, M. (1977).Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan.Jakarta,Projek PerkembanganGuruSekolah Dasar. Choong Lean Keow.(2008). Falsafah dan pendidikan di Malaysia.

Kuala Lumpur: KumpulanBudiman Sdn Bhd De Vries. (1995).Pendidikan jasmani dan kesihatan-satu delima.Kertas kerja Seminar  PendidikanJasmani dan Sukan menjelang tahun 2000.

Universiti Pertanian Malaysia,Serdang. UPM Hajijah, H.(2008). Kaedah Mesra Warna (Dalam kalangan Murid Tingkatan Lima), Kajiandibentangkan pada Hari Profesionalisme SMK Majakir Papar. Hii Yien Chin.

(2012). Meningkatkan Pembelajaran SainsMurid-Murid Tahun Empat Melalui Kawalan KelasDengan Kaedah Sistem Ganjaran.Seminar PenyelidikanTindakan IPG KBL.Hoe, Wee Eng.

(2009). Pendidikan Jasmani dan PendidikanKesihatan (3rd ed.). Shah Alam : KarismaPublication Sdn Bhd. Jumarni Syamsuddin, Kala, S. Siti ZulfaHusain.

(2013). Kawalan Kelas MelaluiSistem Merit.Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL.  Kartini Abdul Mutalib, Ahmad ShabudinYahaya Rosli Sahat, Badrul Hisham Alang Osman. (2012). Menguasai Penyelidikan Tindakan : UntukPISMP dan DPLI Institut Pendidikan Guru KPM, Kampus Ipoh.

Perpustakaan Negara Malaysia.  Kementerian Pendidikan Malaysia, (1999). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: PusatPerkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia,. (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun 4.

Putrajaya : Bahagian PembangunanKurikulum. MokSoon Sang. (2003). Ilmu Pendidikan UntukKPLI (Sekolah Rendah). Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Nelfianty Mohd Rasyid.

(2011).Sains Sukan Tingkatan 5. Putrajaya : Dewan Bahasa & Pustaka. Ngu Mee Kok. (2012). Meningkatkan Keberkesanan Kawalan Kelas Menggunakan Kaedah Ganjaran dan Hukuman Untuk Murid-Murid Tahun 3.

Seminar PenyelidikanTindakan IPG KBL.  Rosdi Ramli. (2013). Kajian Masalah Disipilin Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah.Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL.   SabithaMarican.(2009).

Penyelidikan SainsSosial:Pendekatan Pragmatic (2nd ed.). Selangor: EdusystemSdn.Bhd.

 Sheppard, J. & Young, W. (2006). AgilityLiterature Review: Classifications,Training And Testing. Journal of Sport Sciences, 24 (9):919-932. Teng Boon Tong.(2001). Pendidikan Jasmani Dan PendidikanKesihatan.

Selangor: Pearson Education Malaysia SdnBhd.   Zulkiflee Othman. (2002). Persepsi dan Sikap Pelajar TerhadapPengajaran dan PembelajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan di Sekolah.

Diperoleh Ogos 16 2014.Http://www.ep3.uum.edu.

my. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out