Site Loader
Rock Street, San Francisco

3.2
Problem Çözme Ad?mlar?

3.2.1 Problemin Tan?mlanmas?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Problem
tan?mlan?rken net ve ölçülebilir ifadeler ile söz konusu hususun i?letme
karl?l???ndaki yeri ortaya konur. Elbette ki sosyal fayda ve marka bilinirli?i
gibi yan etkiler de mevcuttur ancak bunlar? ölçmek mümkün olmad???ndan ve
neticede bunlar da karl?l??? etkiledi?i için yaln?zca nicelik ifade eden
veriler konu?ulur.

3.2.2 Veri toplama

Veri toplama
i?leminin ilk ad?m? olarak problem ile ilgili kritik ve hayati bilgilerin
ö?renilmesi ?artt?r. Bu bilgileri biz özet olarak ifade eden tekni?e ise 5N1K
denir. Bu tekni?e ba?land???nda s?ras?yla probleme a?a??daki sorular sorulur.

Ne?
Nerede?
Nas?l?
Ne zaman?
Ne için?
Kim?

Örnek bir olay
incelemesi yapmam?z gerekirse;

Mü?teri ?ikâyeti:

Ürün
üzerindeki renkler birbirini kirletiyor.

1.      Böyle bir ifade sizce problemi
tan?ml?yor mu?

2.      Problem tan?m?ndaki eksik bilgiler
neler?

Peki, mü?teri
beklentisi nedir? Ald??? ürünü y?kama yapt?ktan sonra y?kama öncesi halini
korumas? ve hem birlikte y?kand??? kuma?lar?n, hem de desenin kendi içindeki
renklerin birbirini lekelememesi.

Problemi
olu?turan nedir? Koyu rengin aç?k rengi lekelemesidir.

Ne kadar? Gözle
görülür ve belirgin lekeleme gerçekle?mesi.

Problemle kim
ilgilidir? Kuma? üreticisi, kuma?a finish i?lemi yapan operatörler, kuma?a
y?kama i?lemi yapan operatörler, kuma?a fixe i?lemi yapan operatörler, kuma?a
bask? i?lemi yapan operatörler, kontrol operatörleri.

Problem nerede
meydana geliyor? Problem mü?terinin ürüne yapt??? y?kama i?lemi sonras? kurutma
a?amas?nda görünüyor.

Ne kadar? %100

Problem ne
zaman meydana geliyor? Problem 12 Ocak tarihinde saat 10:00 ile 15:00 saatleri
aras?nda meydana geliyor.

Problem nas?l
ortaya ç?k?yor? Problem mü?terinin kesim öncesi kontrol a?amas?nda numune ürüne
yapt??? y?kama i?leminden sonra kurutma a?amas?nda tespit ediliyor ve farkl?
toplardan al?nan kuma?larla test tekrarlar? yap?l?yor.

Problem
tekrarlan?nca hatal? kuma?lar?n tamam? üreticiye geri gönderilip tekrar y?kama
i?lemi ile tamir yap?larak problem gideriliyor ve kesime al?n?yor.

Neden böyle
oluyor? ??te burada problem çözme teknikleri devreye al?n?r.

 

 

 

3.2.3 Problem Çözümü ve Bu A?amada Uygulanan Teknikler

3.2.3.1 Ak?? Diyagram?

?ekil 2: Örnek ak?? diyagram?

 

 

 

 

 

 

 

“Ak?? diyagram?” ya da
“i? ak?? ?emas?” (?ngilizce:flow diagram) “bir süreçteki
ad?mlar? grafik sembollerle gösteren büyük bir süreçte çe?itli basamaklar?n
tan?mland??? ve i?in anla??lmas?na yönelik olarak haz?rlanan ?emalard?r” (Y?lmaz,2003,s.27)

Kullan?m?

Ak?? diyagramlar?n?n, ak???
ç?kart?lacak i?i yapan ki?iler taraf?ndan haz?rlanmas? en do?ru sonuca
ula??lmas?nda olumlu etkiye sahiptir. Öncelikle ak??? olu?turacak grup
taraf?ndan süreci olu?turan i?ler belirlenir. Daha sonra bu i?ler yap?l??
s?ras?na göre s?ralan?r ve çe?itli semboller kullan?larak ak?? diyagram? haline
getirilir(Y?lmaz,2003,s.27). Sayfa sonuna gelindi?inde ak??? di?er sayfaya
ba?lamak için ilk sayfan?n sonuna bir ba?lama sembolü eklenir. ?kinci sayfaya
da bu sembol ile ba?lan?r. Böylece önceki sayfadaki ak???n devam? oldu?u
belirtilmi? olur. Ak?? diyagramlar?n?n çiziminde kullan?”lan sembollerin her
biri kendine özel bir süreci ifade eder. Kullan?lan sembollerin baz?lar? ve
aç?klamalar? ?u ?ekildedir:

Elips: ??in ba?lang?c?n?
ve biti?ini ifade eder. ??e ba?lamak ve i?i bitirmek için yap?lan i?ler bu
sembol içine yaz?l?r.

Dikdörtgen: Ak?? diyagram?
çizilecek i?in sürecinde gerçekle?en ad?mlar? ifade eder.

Paralelkenar: Süreç içinde
herhangi bir veri giri?i yap?ld?ysa bu sembol kullan?l?r (Ölçülen de?erleri
forma yazmak v.b.).

Ak?? diyagram? ile süreç içinde
gerçekle?en hatalar?n bulundu?u ad?mlar daha rahat görülebilmekte, hatalar?n
önlemi için gerekli analizler daha sa?l?kl? bir ?ekilde yap?labilmektedir.

Kar???k süreçler ak?? diyagramlar?yla
herkes taraf?ndan kolayca anla??labilmektedir.

Ak?? diyagramlar?yla “Sürece
kim, nas?l katk? sa?layabilir?” sorusuna daha h?zl? ve net cevap verilir.

Ak?? diyagramlar? sürecin
geli?tirilmesini ve sürecin kontrolünün hangi noktalarda olaca??na karar
verilmesini kolayla?t?r?r (Besterfield,2003,s.511).

Ak??
diyagram?n?n faydalar? a?a??daki gibidir;

Prosesin
görsel olarak ifade edilmesi sa?lan?r.
Mevcut prosesin
do?rulamas? yap?l?r.
Tamir
döngülerinin belirlenmesini sa?lar.
Darbo?azlar?n,
envanterin ve proses sürelerinin hesaplanmas?n? sa?lar.
E?itim
döküman? olarak kullan?l?r.
De?er
katmayan ad?mlar belirlenir.
Verilerin nereden toplanaca??n? gösterir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out