Site Loader

3.2Problem Çözme Ad?mlar?3.2.1 Problemin Tan?mlanmas?Problemtan?mlan?rken net ve ölçülebilir ifadeler ile söz konusu hususun i?letmekarl?l???ndaki yeri ortaya konur.

Elbette ki sosyal fayda ve marka bilinirli?igibi yan etkiler de mevcuttur ancak bunlar? ölçmek mümkün olmad???ndan veneticede bunlar da karl?l??? etkiledi?i için yaln?zca nicelik ifade edenveriler konu?ulur.3.2.2 Veri toplamaVeri toplamai?leminin ilk ad?m? olarak problem ile ilgili kritik ve hayati bilgilerinö?renilmesi ?artt?r. Bu bilgileri biz özet olarak ifade eden tekni?e ise 5N1Kdenir. Bu tekni?e ba?land???nda s?ras?yla probleme a?a??daki sorular sorulur. Ne? Nerede? Nas?l? Ne zaman? Ne için? Kim?Örnek bir olayincelemesi yapmam?z gerekirse;Mü?teri ?ikâyeti: Ürün üzerindeki renkler birbirini kirletiyor. 1.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

      Böyle bir ifade sizce problemitan?ml?yor mu?2.      Problem tan?m?ndaki eksik bilgilerneler?Peki, mü?teribeklentisi nedir? Ald??? ürünü y?kama yapt?ktan sonra y?kama öncesi halinikorumas? ve hem birlikte y?kand??? kuma?lar?n, hem de desenin kendi içindekirenklerin birbirini lekelememesi.Problemiolu?turan nedir? Koyu rengin aç?k rengi lekelemesidir.Ne kadar? Gözlegörülür ve belirgin lekeleme gerçekle?mesi.Problemle kimilgilidir? Kuma? üreticisi, kuma?a finish i?lemi yapan operatörler, kuma?ay?kama i?lemi yapan operatörler, kuma?a fixe i?lemi yapan operatörler, kuma?abask? i?lemi yapan operatörler, kontrol operatörleri.Problem neredemeydana geliyor? Problem mü?terinin ürüne yapt??? y?kama i?lemi sonras? kurutmaa?amas?nda görünüyor.Ne kadar? %100Problem nezaman meydana geliyor? Problem 12 Ocak tarihinde saat 10:00 ile 15:00 saatleriaras?nda meydana geliyor.

Problem nas?lortaya ç?k?yor? Problem mü?terinin kesim öncesi kontrol a?amas?nda numune ürüneyapt??? y?kama i?leminden sonra kurutma a?amas?nda tespit ediliyor ve farkl?toplardan al?nan kuma?larla test tekrarlar? yap?l?yor. Problemtekrarlan?nca hatal? kuma?lar?n tamam? üreticiye geri gönderilip tekrar y?kamai?lemi ile tamir yap?larak problem gideriliyor ve kesime al?n?yor.Neden böyleoluyor? ??te burada problem çözme teknikleri devreye al?n?r.   3.2.3 Problem Çözümü ve Bu A?amada Uygulanan Teknikler3.2.

3.1 Ak?? Diyagram??ekil 2: Örnek ak?? diyagram?       “Ak?? diyagram?” ya da”i? ak?? ?emas?” (?ngilizce:flow diagram) “bir süreçtekiad?mlar? grafik sembollerle gösteren büyük bir süreçte çe?itli basamaklar?ntan?mland??? ve i?in anla??lmas?na yönelik olarak haz?rlanan ?emalard?r” (Y?lmaz,2003,s.27)Kullan?m?Ak?? diyagramlar?n?n, ak???ç?kart?lacak i?i yapan ki?iler taraf?ndan haz?rlanmas? en do?ru sonucaula??lmas?nda olumlu etkiye sahiptir. Öncelikle ak??? olu?turacak gruptaraf?ndan süreci olu?turan i?ler belirlenir. Daha sonra bu i?ler yap?l??s?ras?na göre s?ralan?r ve çe?itli semboller kullan?larak ak?? diyagram? halinegetirilir(Y?lmaz,2003,s.27). Sayfa sonuna gelindi?inde ak??? di?er sayfayaba?lamak için ilk sayfan?n sonuna bir ba?lama sembolü eklenir.

?kinci sayfayada bu sembol ile ba?lan?r. Böylece önceki sayfadaki ak???n devam? oldu?ubelirtilmi? olur. Ak?? diyagramlar?n?n çiziminde kullan?”lan sembollerin herbiri kendine özel bir süreci ifade eder. Kullan?lan sembollerin baz?lar? veaç?klamalar? ?u ?ekildedir:Elips: ??in ba?lang?c?n?ve biti?ini ifade eder. ??e ba?lamak ve i?i bitirmek için yap?lan i?ler busembol içine yaz?l?r.Dikdörtgen: Ak?? diyagram?çizilecek i?in sürecinde gerçekle?en ad?mlar? ifade eder.

Paralelkenar: Süreç içindeherhangi bir veri giri?i yap?ld?ysa bu sembol kullan?l?r (Ölçülen de?erleriforma yazmak v.b.).Ak?? diyagram? ile süreç içindegerçekle?en hatalar?n bulundu?u ad?mlar daha rahat görülebilmekte, hatalar?nönlemi için gerekli analizler daha sa?l?kl? bir ?ekilde yap?labilmektedir.Kar???k süreçler ak?? diyagramlar?ylaherkes taraf?ndan kolayca anla??labilmektedir.Ak?? diyagramlar?yla “Sürecekim, nas?l katk? sa?layabilir?” sorusuna daha h?zl? ve net cevap verilir.Ak?? diyagramlar? sürecingeli?tirilmesini ve sürecin kontrolünün hangi noktalarda olaca??na kararverilmesini kolayla?t?r?r (Besterfield,2003,s.511).

Ak??diyagram?n?n faydalar? a?a??daki gibidir; Prosesin görsel olarak ifade edilmesi sa?lan?r. Mevcut prosesin do?rulamas? yap?l?r. Tamir döngülerinin belirlenmesini sa?lar. Darbo?azlar?n, envanterin ve proses sürelerinin hesaplanmas?n? sa?lar. E?itim döküman? olarak kullan?l?r. De?er katmayan ad?mlar belirlenir. Verilerin nereden toplanaca??n? gösterir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out