Site Loader
Rock Street, San Francisco

 Ortodontineler ile ilgilenir?  Ortodonti;  çapra??k di?ler, alt üst çene uyumsuzlu?u vea??z bozukluklar? ile ilgilenen bilim dal?d?r. Ortodonti ile ilgili uzman ki?ilere ortodontist denir.   Ortodonti bilimi geni? çapl?bir bilim dal?d?r.

Ortodonti uzman?olmak için di? hekimli?i fakültesi mezun olmak gerekir.  Di? hekimli?i mezunun ki?i 4 y?l boyuncauzmanl?k ya da doktora program?n? bitirdikten sonra ortodontist olur. Son zamanlarda estetik aç?dan güzelgörünmenin önem kazanmas?yla birlikteortodonti bilimin de önemi anla??lmaya ba?lam??t?r.  Estetik aç?dan kendini kötü hisseden biri,nas?l burun, gö?üs vb. estetik operasyonlarla tedavi oluyorsa di?, yüz veçenesinde bozukluklar olan biri gerekli operasyonlar ile daha düzgün bir yüzhatt?na sahip olabilir. Ayr?ca yüz insan?n en belirgin bölgesi oldu?u içinestetik kayg? de?eri de di?er bölgelere oranla daha fazlad?r.Çapra??k ve ayr?k di?ler sadece estetikaç?dan de?il sa?l?k aç?s?nda da ilerleyen dönemlerde s?k?nt? ç?karabilir. Butür s?k?nt?lar?n 12 ya?lar?nda tedavi edilmesi, tedavi sürecininh?zland?r?lmas? aç?s?ndan daha etkilidir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

O ya?larda kemik geli?imi daha h?zl?oldu?u için tedavi daha h?zl? cevap verecektir. Tüm bunlar?n d???nda di? veçene bozukluklar? tedavi edilmedi?i taktirde zamanla çürük di?lere ve di? etihastal?klar?na sebep olabilir. Bu da zamanla di?lerimizi kaybetmemize nedenolur.  Ortodonti biliminingeli?mesiyle birlikte çe?itli tedavi yöntemleri de geli?tirilmi?tir. Bu tedaviyöntemlerinde amaç, insanlar?n daha rahat, daha h?zl? ve daha az s?k?nt?yasokarak tedavi etmektir.

Estetik aç?dan kayg?s? olan biri di? teli takt???zaman bu sefer de di? tellerinin görüntüsünden s?k?nt? duyacak ve o süreçtezorluklar çekemeye devam edecektir. Fakat ?effaf di? telleri ve görünmez di?tellerinin geli?tirilmesi ile birlikte, hastalar tedaviye daha olumlu bakarlar.Tedaviler periyodik olarak belli günlerde yap?l?r ve ekstra durumlarda di?hekiminden yard?m alman?z gerekmektedir.

 T?bb?n ilerlemesi ile birlikte daha farkl? di? telleri çe?itlerinin degeli?tirilmesi beklenmektedir. Bu sayede ortodontik bozukluklar ki?iler içintedavi edilmesi kolay bir hal al?r ve rahat bir ?ekilde tedavi edilir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eric!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out